Hier vindt u de beknopte samenvatting van de bevindingen van de pilot "Knelpunten bij vergunningverlening van ZZS.

pdfPilot 3: Knelpunten vergunningverlening van ZZS

Op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg is nabij de voormalige brandweerkazerne sprake van een grond- en grondwaterverontreiniging met hoofdzakelijk PFOS. In een recente risicobeoordeling heeft Arcadis (mei 2019) geconcludeerd dat het hier een ernstig en spoedeisend geval van bodemverontreiniging betreft. Het is aangemerkt als een historisch geval van bodemverontreiniging omdat de  eroorzaking hoofdzakelijk heeft plaatsgevonden voordat er kennis was van de nadelige effecten van deze verontreiniging voor bodem en grondwater.

pdfPilot POP-UP Soesterberg

In het kader van de pilot "Communiceren over risico's", is een "Handreiking voor communicatie naar bestuurders" opgesteld.

In het kader van het project POP-UP (opkomende stoffen), is eind 2019 en begin 2020 de pilot Governance
uitgevoerd. In deze brief de terugkoppeling naar degenen die hebben bijgedragen aan deze pilot.

In het kader van de Pilot ‘Toetsen handelingskader POP-UP’, als onderdeel van het project POP-UP Opkomende stoffen in de bodem, is een casus aangedragen door Omgevingsdienst West-Holland (OWH).

Deze toesing is vastegelegd in een eindverslag.